Regulamin
REGULAMIN

UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH

ZA POMOCĄ SERWISU INTERNETOWEGO

www.kancelaria-artlex.pl
 
 
 
§ 1

Regulamin określa rodzaje i warunki świadczenia Usług przez Serwis www.kancelaria-artlex.pl

 
 
 
 

Objaśnienia określeń regulaminowych

 
§ 2

Objaśnienia określeń użytych w Regulaminie:

1. Regulamin – niniejszy akt określający zasady korzystania z Serwisu,

2. Usługodawca – podmiot określony w § 1 pkt 2 Regulaminu,

3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zamówionej Usługi,

4. Serwis – internetowy serwis porad prawnych dostępny pod adresem http://www.kancelaria-artlex.pl, za pomocą którego świadczone są Usługi,

5. Usługa – usługi świadczone odpłatnie przez Usługodawcę za pomocą Serwisu, wśród których wyróżnia się:

a) Porady prawne – stanowiące odpowiedzi na zadane pytania,
b) Pytania dodatkowe – pytania stanowiące uszczegółowienie przez Użytkownika stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu bądź prośba o dodatkowe wyjaśnienie odpowiedzi zawartej w poradzie prawnej

c) Opinie prawne – stanowiące kompleksowe analizy przedstawionego stanu faktycznego oparte na przepisach prawa,

d) Pisma procesowe – polegające na sporządzaniu dokumentów spełniających wymogi formalne przewidziane dla pisma procesowego przez przepisy prawa,

e) Umowy – polegające na sporządzaniu umów w oparciu o przedstawiony stan faktyczny,

f) Opiniowanie umów – polegające na opiniowaniu przesłanej przez Użytkownika umowy.

 

Postanowienia ogólne

 
§ 3
Usługodawca świadczy Usługę w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu jej wykonania.
 
 
§ 4 
Zamawiając Usługę Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem.
 
§ 5
Usługi świadczone są przez Usługodawcę odpłatnie.
 
 

Wymagania techniczne

 
§ 6
Do korzystania z Serwisu niezbędne są:

1. dostęp do Internetu,

2. przeglądarka internetowa z obsługą plików cookie,

3. posiadanie czynnego konta poczty elektronicznej,

 
 
Prawa autorskie
 
§ 7

1. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do treści zamieszczanych w Serwisie należą do Usługodawcy i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90 poz. 631 ze zm.).

2. Usługodawca zastrzega, że żadna część porady, opinii, umowy czy dokumentu, które Użytkownik uzyskał w ramach korzystania z Serwisu nie może być powielana ani rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób bez jego pisemnej zgody.

 
Dane osobowe
 
§ 8

1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych w związku z korzystaniem z Usługi danych osobowych.

2. Usługodawca oświadcza, że dane gromadzone są wyłączenie dla potrzeb realizacji Usługi i nie zostaną ujawnione osobom trzecim.

3. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne

 
 
Wykonanie Usługi
 
§ 9
Usługi w zamach Serwisu świadczone są na mocy umowy zawieranej pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili zaksięgowania opłaty za Usługę na koncie bankowym Usługodawcy.
 
§ 10
1. W celu skorzystania z Usługi za pomocą Serwisu Użytkownik przesyła zapytanie korzystając z formularza znajdującego się na stronie internetowej http://www.kancelaria-artlex.pl

2. W ciągu 4 godzin od przesłania pytania Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail informację zawierającą wycenę Usługi wraz z linkiem do zapłaty. W dni wolne od pracy wycena dokonywana jest w ciągu 8 godzin

3. Wycena dokonywana jest bezpłatnie.

4. Usługodawca zastrzega sobie – dla celów dokonywanej wyceny – prawo do zadania dodatkowych pytań służących doprecyzowaniu zbyt ogólnie przedstawionego zagadnienia, w tym również prawo do żądania przesłania dokumentów niezbędnych do wykonania Usługi, w szczególności podlegających opiniowaniu umów, regulaminów i in.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania wyceny w przypadku:

 

a) gdy pytanie zawiera treści niezgodne z prawem lub udzielenie odpowiedzi zmierzałoby do obejścia lub naruszenia prawa,

b) pytanie nie dotyczy zagadnienia prawnego,

c) pytanie zawiera treści obraźliwe lub naruszające dobra osób trzecich.

6. W przypadku rezygnacji przez Użytkownika z korzystania z Serwisu po dokonaniu wyceny, nie ponosi on z tego tytułu żadnych kosztów.

7. W przypadku skorzystania z Usługi po upływie 7 dni od dokonania wyceny, wycena dokonywana jest na nowo, nawet jeśli stan faktyczny nie uległ zmianie.

 
§ 11

1. Opłata za usługę następuje w drodze przelewu bankowego na rachunek bankowy Usługodawcy za pomocą automatycznie wygenerowanego linku do systemu www.payu.pl

2. Usługa kierowana jest do realizacji w chwili zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy.

 
§ 12

1. Usługa jest realizowana w ciągu 24 godzin od zaksięgowania wpłaty Użytkownika.

2. Usługa opłacona w piątek jest realizowana w poniedziałek.

3. W uzasadnionych przypadkach czas realizacji może ulec przedłużeniu do 48 godzin. O konieczności przedłużenia czasu realizacji Usługi  Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą e-mailową.  

4.  W ramach opłaty za Usługę Użytkownik, w ciągu 72 godzin od wykonania Usługi ma prawo, w celu doprecyzowania odpowiedzi, zadania 2 dodatkowych pytań mieszących się w granicach pierwotnie zadanego pytania.

 
Odpowiedzialność
 
§ 13

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z udzielenia odpowiedzi na nieprecyzyjnie zadane pytanie.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania Porad, Opinii, Pism czy Umów przez Użytkownika.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do Serwisu, jeśli przerwa nastąpiła z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy, w szczególności: działania siły wyższej, awarii, w tym awarii u dostawców Internetu lub awarii sprzętu Użytkownika.

 
 

Odstąpienie od umowy

 

§ 14.

Dokonanie opłaty za wykonanie Usługi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 10 dniowego terminu od zawarcia umowy. Tym samym Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271)

 
 
 
Faktura VAT
 

§ 15

1. Na życzenie Użytkownika, zgłoszone nie później niż w terminie 7 dni od wykonania Usługi Usługodawca wystawi fakturę VAT.

2. Użytkownik upoważnia Usługodawcę do wystawienia faktury bez jego podpisu.

3. Faktura VAT zostanie przesłana w formie elektronicznej na adres e- mail wskazany przez Użytkownika.

 

Postępowanie reklamacyjne

 
§ 16

1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres biuro@kancelaria-artlex.pl

2. Reklamacje rozpatrywane są przez Usługodawcę w ciągu 14 dni, a informacja o jej rozpatrzeniu zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej zgłaszającego Użytkownika.

 
 

Postanowienia końcowe

 
§ 17

1. Regulamin chodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

2. Usługodawca ma prawo zmienić Regulamin w każdym czasie.

3. W przypadku zmiany Regulaminy w trakcie realizacji Usługi zastosowania mają zapisy obowiązujące w dniu zadania pytania.

 
 
 
 
 
 
   
.

 

 

Zobacz też


 
Zakładanie spółek:

 • spółka cywilna
 • spółka jawna
 • spółka partnerska
 • spółka komandytowa
 • spółka komandytowo-akcyjna
 • spółka z o.o.
 • spółka akcyjna
Zakładanie fundacji i stowarzyszeń:

 • fundacje
 • stowarzyszenia zwykłe
 • stowarzyszenia rejestrowe

 
Likwidacja osób prawnych:

 • spółki handlowe
 • spółdzielnie
 • fundacje
 • stowarzyszenia
Doradztwo gospodarcze:

 • konsultacje prawne
 • pisma procesowe
 • opinie prawne
 • reprezentacja w sądzie
 • stała obsługa prawna w ramach abonamentu 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.